ประวัติครูผู้สอน


  ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ ไกรยราช


  ตำแหน่ง     ครู        

  สถานศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์  

  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจันทบุรี    ตราด  


     .th คืออะไร?

     ชื่อโดเมนของประเทศไทย ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ หรือ Country-Code Top-Level Domain (ccTLD) เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th